Type Here to Get Search Results !

పిన్ని పుకుకి పింగాణీ మోత | Pinni Sex Stories

Telugu Boothu Kathalu : హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ అందరికీ తెలసు న కథలు చదివి ఉంటారు కధ. ఇవల మీకోసం మరో కథ రాస్తున్న చదివి ఆనందించండి నాకు ఉహ తెలిసినపటి నుండి ఆడవారి ప్రైవేటు పార్ట్శ్ చూస్తే చాల ఆనందంగా ఉండేది.
నేను ఉండేది పల్లెటూరు అవ్వడం వలన ఇక్కడ ఆడవారు బట్టలు వేస్కోవడం గురించి పెద్దగ పాటించుకోరు నాకు తెలసి ఎవరు బ్రాలు వేస్కోరు బిగుతుగా ఉన జాకెట్లు వేస్కుంటే వల సల్లు సగం బయటకి కనపడతాయి బాగా క్లోజ్ గ చూస్తే వల సల్లు కు ఉన బుడిపి (nipples) ముందుకు తోసుకు ని ఉంటాయి అవి చూస్తూనే నాకు ఎదో తెలియాని ఆనందం.
అలా నాకు ఉహ తెలిసినపటినుండి చూడ్డం వల నాలో కమవంచ ఎకువ అయింది. నాకు అది కారే వయసు కూడా కాదు అయినా న మొడ్డ కోటుకునేవని నాకు చాల హాయిగా ఉండేది. ఇంట్లో ఎవరు లేనపుడు, స్నానానికి పోయినపుడు ఇంకా లేట్రినే కి పోయినపుడు కోటుకునేవని. అది తప్పు అని మనకు తెలియదు పల్లెటూరు అవ్వడం వల రోజు ఎవరో ఒకరి అందాలు కొంత అయినా చుసేవని.
బయటకి లేట్రినే కి పోయినపుడు అయితే అప్పుడపుడు వల గుద్దలు ఒకోసారి పుకులు కూడా కనిపించేవి, చిన్నపిలని అపుడు ఎవరు పెద్దగ పాటించుకోలేదు అందువల నాలో కామా కోరికలు రోజురోజుకి పెరిగిపోయింది.
నాకు అపుడు 15 ఉంటుంది వయసు ఎండాకాలం సెలవులు మా అమ్మ తో కలసి ఒక పెళ్ళికి పోయా, పోయముండు అమ్మ న బట్టలు అని ఒక సంచి లో సరదింది నాకు అపుడు అర్ధం కల. పెళ్ళికి వేలిన ఉర చాల చిన్న పల్లెటూరు చూడానికి అందంగా ఉంది. కొండ, వాగు చెట్లు పెళ్లి అయాక అకడే ఉనం నేను చెట్లు కొండలు, వాగు అని తిరిగా.
పల్లెటూరు కదా లెట్రిన్ కి బయటకి పోవాలి అక్కడ బాగా చెట్లు ఉండేవి నేను కూర్చొని ఉండగా నాకు ఆడవాళ గొంతు వినిపించింది నేను వల అటుపకకి పోతునారు ఆనుకున, కానీ కాదు వలు వచేది లెట్రిన్ కి, నేను ఏమి తెలియనటు కనపడకుండా బాగా గుబ్బురు గ ఉన చెట్లలో ఉన వాలకి కనపడను.
ఆరు మంది ఏమో వచ్చారు ఒక బకెట్ నిండా నీళ్ళు తీసుకోని అందరు తలో చోట కుర్చునారు ఓ ఇదరు మాత్రం నాకు పూకు కనపడేలా మిగతా వలు గుద్దలు కనపడేలా కుర్చునారు. నాకు అపుడు ఏమి చేయాలో తెలియదు లేకుంటే అందరిని పండబెటి దేనగేవని వలని చూస్తూ అకడే మొడ్డ కొటుకున ఎందుకో ఇ సరి ముందు ల లేదు నా మొడ్డ బాగా జివ్వుమంది అపటి వరకు మొడ్డ కోతుకుంటే ఏమి వచెది కాదు.
ఆ రోజు న మొడ్డ లో నుండి తెలగ జిగటగా ఎదో బయటకి వచ్చింది అది చాల పలచగా బంక లాగుంది అపుడే అర్ధం అయింది నేను మాగని అయాను అని. | Telugu Boothu Kathalu, Telugu Sex Stories.
అకడ ఉన వారం రోజులో కనీసం 30 -40 సార్లు కొటుకుని ఉంటా.
ఏంటి సోది చెప్తునాడు అనుకుంటునార వారం గడిచాక అమ్మ ని అడిగా మనం ఎపుడు ఇంటికి వెళ్తునం అని, అమ్మ నువు రావడం లేదు ఇంటికి నువు పిన్నితో కలసి వల ఉరికి వెళ్తావ్ అంది. ఆ మాట వినగానే నాలో ఉత్సాహం మొత్తం ఎగిరిపోయింది. ఇక్కడ ఉన బావుండు రోజు బాగా ఎంజాయ్ చేసివని ఆనుకున. ఇక చేసేది ఏమి లేక ప్రయాణానికి సిద్దం అయ్యా అమ్మ మా ఇంటికి నేను పినితో కలసి వల ఉరికి బయలుదేరాం., నేను వేల్తుంనతసేపు బాధపడతునే ఉన పెళ్లి కి వేలిన ఉరిలో బాగా ఎంజాయ్ చేస్తుంటే నను దానికి దూరం చేసారు అని.
మా పిన్ని గురించి చెపాలి అంటే నాకు 8 సంవత్సరాలు ఉనపుడు పెళ్లి అయింది కానీ పిలల్లు లేరు కానీ నేను అంటే చాల ఇష్టం. మా బాబాయ్ పని కోసం దుబాయ్ వేలడు తాపి మేస్త్రి.
పెళ్లి ఉరి నుండి బయలుదేరి పిన్ని వల ఉరికి వేలేసరికి సాయంత్రం అయింది ఇంటికి వెలి తిని పడుకునం. బాగా అలసిపోవడం వల జర్నీ లో నాకు బాగా నిద్రపటింది, లేచేసరికి 6:30 అయింది. లేచే సరికి పిన్ని ఇంట్లో లేదు నేను ఇల్లు అంత చూసాను ఎకడ కనపడలేద, నాకు ఏమో లేట్రినే అర్జెంట్ వెళ్దాం అని బయటకి వచ్చా ఆ బాత్రూంలో లేట్రినే కూర్చునే దానికి లేదు,  నాకు ఏమో అర్జెంట్, ఇక ఇంటి వెనక ఉన పొదలోకి పోయా బాగా అర్జెంట్ కదా ఒకసారిగా దిగేసరికి అబ్బ ఎంత హాయ్ గా ఉందో.
ఇంతలో న పకన ఎదో అలికిడి వస్తే ఏంటో అని చూసా. పిన్ని పొదలో నుండి వస్తుంది. నాకు లేట్రినే కూర్చునేటపుడు కింద ఏమి ఉంచాను తీసి పకన పడేస్తా.
పిన్ని :-నాను చూసి ఏంట్రా అది కింద ఏమిలేకుండా కుర్చునావ్ అంది నవ్వుతు, నేను:- నాకు ఇలాగే ఇష్టం పిన్ని ఏమి వేస్కున కుర్చోబుది కాదు అనను. పిన్ని:- సర్లే కానీ తొందరగా కనివు స్నానం చేదం అంది. నేను:- పర్లేదులే పిన్ని నువ్వు చయ్ నేను మాలి చేస్తా అనను. పిన్ని:- ఏమి నాతో కలిసి చేయవా అంది, నేను:- పిన్ని అది, పిన్ని. పిన్ని:- అది ఇది ఏమి లేదు నీకు చినపుడు ఎనిసార్లు చేసానో అంది. నేను:- సర్లే పిన్ని ని ఇష్టం అని చెప.
అక్కడ నుండి ఇదరం బాత్రూం కి వేలము అ బాత్రూ కి ఫైన సీలింగ్ ఏమి లేదు ఓపెన్, పిన్ని న గుద్ద కడుకో మంది నేను కడిగాక షర్టు తియమంది. తిసేస న వంటి మిద ఏమీలేవు నగ్నం గ ఉన. పిన్ని అటువేపుకు తిరిగి చీర జాకెట్ విపింది లంగా కూడా విపుతుంది ఆనుకున విపలేదు సాల్లు దాక లేపి కటుకుంది, విపకున పర్లేదు అది చాల పలచగా ఉంది బాగా గమనిస్తే ఒళ్ళు కనపడ్తుంది.
చంబుతో నీళ్ళు తీసి న వంటి మీద పోసింది పిన్ని అందం అంత బయటపడింది.
నా స్నానం పూర్తి చేసి బయటకి వచాను, టవల్ కటుకొని ఇంట్లోకి పోయాను నాకు పిన్ని అందాలు గుర్తుకు వస్తునాయి నా మొడ్డ ఫుల్ గ లేచింది. ఇక ఆగలేక మొడ్డ కొటుకోవడం మొదలుపెట్టా ఆడాళ్ళు ఎలాగు స్నానం చాల సేపు చేస్తారు కదా అని. పిన్ని లేట్ గ వసది అ లోపు నా పని కానిదం ఆనుకున. టవల్ పకన పడేసి పిన్ని అందాలూ ఉహించుకుంటూ మొడ్డ కొట్టుకుంటున అలా 5 నిముషాలు గడిచాయి నాకు కరిపోయింది. మమలుగా అయెతే నాకు 20 నిముషాలు వరకు కారాదు కానీ ఇవల ఏంటో ఇంత త్వరగా వచ్చింది ఆనుకున. | Telugu Boothu Kathalu, Telugu Kama Kathalu.
తలుపు దగర శబ్దం వినబడితే అట్టు తిరిగి చూసా ఒకసారిగా షాక్ అయాను అక్కడ పిన్ని నిలబడి ఉంది. అది కూడా తన లంగా సాల్లు నుండి తొడలు దాక కటుకొని ఒళ్ళు అంత తడిచి ఉంది అది చూసి నా మొడ్డ ఇంకా ఎకువ లేచింది. నేను టవల్ తీస్కొని కటుకుందాం అని కిందకి వంగి టవల్ తీస్కునటున ఇంతలో పిన్ని వద్దు కటుకోవద్దు అలాగే ఉండు అంది. నేను ఏమి చేయలేక అలాగే ఉంది పోయా.
పిన్ని: ఏమి చేస్తున్నావ్ రా ఇపటి దాక. నేను : ఏమి లేదు పిన్ని టవల్ జారిపోతే కట్టుకునంటున పిన్ని. పిన్ని: నిజం చెపు ఏమి చేస్తునవో. నేను : పిన్ని అది. పిన్ని: అదే ఏంటో చెపు.
నేను : పిన్ని అది నేను నా మొడ్డ కొట్టుకుంటున పిన్ని. పిన్ని: ఏపాటి నుండి నీకు అలవాటు ఇది. నేను :అది పిన్ని చాల రోజుల నుండి సెక్స్ బొమ్మలు వీడియో లు చూస్తూ కొట్టుకునేవని. పిన్ని: మరి ఇవల ఏమి చుసవని కొట్టుకునావ్. నేను : తిట్టాను అంటే చెప్తా పిన్ని. పిన్ని: ఏంటో చెపు.
నేను : నిను బాత్రూం అలా చూసేసరికి నా మొడ్డ ఫుల్ గ లేచింది. పిన్ని: నీ అబ్బ, అమ్మ లంట్టి దాని నను చూస్తే నీ మొడ్డ ఎలా లేచింది రా. నేను : ఇది ఏముంది పిన్ని నేను సొంత అమ్మ కొడుకు దేన్గించుకునే వీడియో స్ చూసా పిన్ని. పిన్ని: ఏంటి రా నువ్వు మాట్లాడేది సొంత అమ్మ, కొడుకు అలా చేస్తారా. నేను : రోజులు మారిపోయాయి పిన్ని ఇపుడు వరసలు ఎవడు చూడం లేదు పెటడానికి పుకు ఉంటె చాలు అనుకుంటునారు.
పిన్ని: మగాడికి అంటే బుద్ధి లేదు ఆడాళ్ళు కి ఉండాలి కదా సొంత కొడుకు తో అలా చేయడానికి. నేను : మగలకి మాత్రమే నా ఆడాళ్ళు కి సెక్స్ కోరికలు ఉండవా వల పూకు లో జిల పుట్టద పూకు లో జిల వస్తే కొడుకా, దొంగ నా కొడుకా ఆలోచించారు పిన్ని. పిన్ని: ఏంటి రా అలా అంటావ్ అమ్మ కొడుకు దేన్గించుకుంటే తప్పు కదా. నేను: ఏంటి పిన్ని తప్పు ఇదరికి ఓకే అయెతే తప్పు ఏంటి ఫైగా అమ్మ కొడుకు దేన్గించుకుంటే ఎవరికీ అనుమానం కూడా రాదు.
పిన్ని: అవును రా నిజమే నువు చెపింది. నేను: థాంక్స్ పిన్ని. పిన్ని: నీతో మాట్లాడక నాకు కూడా పూకు లో జిల మొదలు అయింది. నేను: అవునా పిన్ని. పిన్ని:అవునా ర. నేను: ఇంకా ఎందుకు ఆలస్యం పిన్ని నీ పూకు ని నా మొడ్డ ని ఒకటి చేదం రా పిన్ని. పిన్ని: ఏంటి రా అలా మాట్లాడ్తునావ్ నువ్వు అమాయకుడు ఆనుకున ఇలా ఉన్నావు.
నేను: అందరు నాను అలాగే అనుకుంటారు పిన్ని నా లోపల ఉనోడు ఎవరికీ కనపించాడు. పిన్ని: నిజమే నేను అనుకోల నువ్వు ఇలాంటి వాడివి అని. నేను: ఇంకా మాటలతో పని ఏంటి పిన్ని కానీ స్టార్ట్ చేదం.
పిన్ని ని తీస్కొని మంచం దగరికి పోయా నేను నగ్నం గా ఉన పిన్ని వంటి ఫై ఉన లంగా లాగాను పిన్ని సిగ్గు పడింది.  ఏంటి పిన్ని సిగ్గు పడుతున్నావ్ ఇలా అయెతే కష్టం ఫ్రీ గ ఉండాలి అని లంగా పటుకొని గట్టిగ లాగాను మొతం నా చేతికి వచ్చింది. పిన్ని ఒక చేతో సాల్లు నీ ఇంకో చేతో పూకు కి ఆడం పెటుకుంది.
నేను పిన్ని తొడలు మీద కూర్చున్న, పిన్ని చేతులు అలాగే ఆడం పెటుకొని కళ్ళు ముస్కోని ఉంది. నేను పిన్ని చేతులు తీసి నా రెండు చేతులతో పిన్ని రెండు సాల్లు గట్టిగా పిసికాను పిన్ని గట్టిగా అరిచింది, పిన్ని కళ్ళు తెరచి ఏంటి రా అది ఎమెన స్పంజే అనుకునవా అంత గట్టిగా పిసికావు, నీ సల్ల్లు స్పంజే లా ఉనాయి పిన్ని అందుకే అంత గట్టిగా పిసికాను.
పిన్నిఅ మాటకి సిగ్గు పడతు చిలిపిగా నవ్వింది, ఇదే సందు అనీ నేను పిన్ని సాల్లు ఇంకా గట్టిగా పిసకసాగాను పిన్ని హ్మ్మ్హ్మ్ హా హా హ్మంహ అంటూ ములుగుతుంది. 5 నిముషాలు బాగా పిసికాను పిన్ని సాల్లు. కిందకి జరిగి పిన్ని పూకు ఫైనా చేయి పకకి తీసాను. పూకు ఫైన్న అతులు ఉనాయి కొద్దిగా. | Telugu Boothu Kathalu, Telugu Kama Kathalu.
నేను పిన్ని పూకు ఫైన్న చేయి వేసాను అది వెచ్చగా ఉంది. పిన్ని నీ పూకు ఏంటి ఇంత వేడిగా ఉంది అనాను, పిన్ని పుకులోకి మొడ్డ పోక చాల రోజులు అయింది కదా అందుకే అలా బుసలు కొడుతుంది అంది. ఇంకా ఎందుకు ఆలస్యం అనీ పిన్ని తొడలు పంగా చాపను పిన్ని అతుల మద్యలో ఉన్న పుకు పెద్దలు పకాకి జరిపి నా మొడ్డ పూకు దగ్గర పేటను.
అబ్బ నా మొడ్డ కి పిన్ని పుకులోని వెచ్చదనం తగిలింది, నా మొడ్డ ఇంకా ఫుల్ గా లేచ్చింది. పిన్ని పూకు లో మొడ్డ పెడదాం అని మొడ్డ ముందుకు నేటను అది పూకు లో నుండి జారి పకాకి పోయింది మళ్ళి ట్రై చేశా అలాగే జరిగింది, అలా 4-5 సార్లు జరిగింది. పిన్ని నవ్వింది, ఏంటి పిన్ని నవ్వుతునావ్ అన్నాను.
పూకు లో మొడ్డ పెటడం రాదు కానీ మాటలు ఓ తెగ చెపాడు అంది, నేను సిగ్గుతో తల దించుకున, పిన్ని పర్వాలేదు మొదట్లో అందారు అంతే అనీ, పిన్ని చేతులు పూకు దగర పేటి అత్తుల మద్యలో దాకున పూకు పెద్దలు తెరిచింది, నా మొడ్డ ని పూకు దగరకి లాగి పూకు లోపల పెటింది నేను, మెలగ తోయమంది.
నేను కొద్దిగా తోసా మొడ్డ లోపలకి పోతుంది, బహుశా పూకు లో రసాలు బాగా కారడం వల అనుకుంట సింపుల్ గా పోయింది. అలాగే మెల్లగా ఫై కి కిందకి ఉపమంది నిదానం గా దేన్గడం స్టార్ట్ చేశా ఫాస్ట్ గా దేన్గుడం అని నా గుద్ద ఫైకి లేపాను. పిన్ని పూకు లో నుండి బయటకి వచేసింది.
పిన్ని మాలి నవ్వింది. అంత తొందర ఎందుకు రా నేను ఎకాడికి పోతాను నిదానం డెంగు, మొడ్డ మొత్తం బయటకి తియకు దేంగేటపుడు కొంచం లోపల ఉంచు అపుడు ఎంత ఫాస్ట్ గా దెంగిన బయటకి రాదు అనీ చెపింది. పిన్ని చేపినటు దెంగడం స్టార్ట్ చేశా, మొదట మెల్లగా దెంగి ఆ తరవాత స్పీడ్ పెంచ పిన్ని నా దేంగుడుకి హా హా హ హ్మ్హ్మ్హ్మ్ హ్మ్ హ్మ్ అని అంటుంది. ముందుగానే కారడం వల అనుకుంట 20 నిముషాలు అయిన నాకు కరలేదు.
అలా ఇంకో 5 నిముషాలు దేంగకా నాకు కారి పోయింది మొత్తం పిన్ని పూకు లో కర్చేసి పిన్ని మీదా పడిపోయా. ఏంటి రా పడుకునావ్ అంది పిన్ని. నేను:కరిపోయింది పిన్ని అన్నాను,
పిన్ని:ఏంటి పూకు లో కార్చవ అంది, కంగారు గా. నేను: ఏమింది పిన్ని అన్నాను, పిన్ని:చేపచ్చు కదా ముందే అంది, నేను:ఇపుడు ఏమింది పిన్ని అన్నాను, పిన్ని:ఒకవేళ నాకు కడుపు వస్తే అంది.
నేను:నీకు డేట్ వచ్చి ఎని రోజులు అయింది అని అడిగా, పిన్ని: అది ఎందుకు ర ఇపుడు అంది. నేన్ను:చెపు పిన్ని అని అడిగా. పిన్ని: 20 రోజులు ఫైన్న అయింది అని చెపింది. నేను: అయెతే ఏమి కాదులే పిన్ని. పిన్ని: నీకు ఎలా తెలుసు రా.
నేను: నెట్ లో చదివా పిన్ని డేట్ వచ్చిన తరవాత 17 ముందు కలిస్తే అయెతే పిల్లలు పుటే అవకాశాలు ఎకువ అనీ చెప. పిన్ని: నీకు చాల తెలుసు రా అంది. నేను: ఎదో లే పిన్ని ఉరికే ఉండడం ఎందుకు అనీ అనీ తెలుసుకునా. | Telugu Boothu Kathalu, Telugu Sex Stories.
పిన్ని నాను దగరకి లాగి నుదిటి మీద ముద్దు పెటింది. కాసేపటికి నా మొడ్డ మాలి లేచింది. పిన్ని ఇంకా ఎందుకు ఆలస్యం మొదలు పెటు అంది. మాలి స్టార్ట్ అయింది ఆ రోజు నుండి మాలి ఇంటికి వచ్చే దాక పిన్ని తో రోజు దేంగులట బాగా ఎంజాయ్ చేసి ఇంటికి వచ్చా నాకు అసలు ఇంటికి రాబ్బుది కాలేదు పిన్ని వదిలి కానీ తపడు గా వాచెస.

Below Post Ad